O projektu

O projektu

Projekt: „Jak zachraňujete u Vás?”

Zdroj financování: Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Trvání projektu: 01.01.2018-31.12.2020 (36 měsíců)

POPIS PROJEKTU

Základem projektu je spolupráce polských a českých zdravotnických záchranných služeb z polsko-českého pohraničí na území ESUS Novum s r.o. Spolupráce mezi partnery bude realizovaná pořádáním projektových aktivit na obou stranách hranice formou společných školení, konferencí, cvičení, výměnných stáží zdravotnického personálu. Hlavním cílem projektu je posílení a zvýšení intensity spolupráce mezi jednotkami zdravotnických záchranných sborů s Polska a České republiky.

PARTNEŘI PROJEKTU

  • Evropské seskupení pro územní rozvoj NOVUM s r. o.
  • Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze (Vedoucí partner)
  • Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich
  • Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
  • Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
  • Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje
  • Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku

KLÍČOVÉ AKTIVITY:

Konference:

Aktivita zahrnuje uspořádání dvou dvoudenních přeshraničních konferencí. Jedna se uskuteční v Polsku a druhá v České republice. První konference v Polsku zahájí projekt a druhá v České republice bude shrnutím celého projektu. Konference vyplní přednášky, které účastníkům umožní seznámit se s činností zdravotnických záchranných složek v sousední zemi. Budou se týkat právních a organizačních omezení iniciální péče a dalších specializovaných témat. Konference se budou účastnit všichni projektoví partneři z obou stran hranice. Projektoví partneři budou zapojeni do přípravy prezentací a vystoupení během konference.

Výměnné stáže zdravotnického personálu

V rámci projektu budou zorganizovány výměnné stáže zdravotnických pracovníků z Polska a Čech. V průběhu stáží se budou moci seznámit s fungování a specifiky každodenní práce ve zdravotnických záchranných složkách v sousední zemi, například s vybavením složek zdravotnické záchranné služby. Důležitým prvkem výměnných stáží bude možnost věnovat pozornost rozdílům ve fungování zdravotnických záchranných služeb na obou stranách hranice. Při realizaci aktivity se budou aktivně účastnit všichni projektoví partneři (zdravotnické záchranné služby) z obou stran hranice.

Společná cvičení složek zdravotnické záchranné služby

Aktivita zahrnuje uspořádání dvou společných cvičení složek zdravotnického záchranného systému z Česka a Polska.
Cvičení budou realizované v rámci dvoudenního harmonogramu týmových aktivit zdravotnických záchranářů v simulovaných nočních a denních podmínkách. Počítá se s prováděním úkolových stanovišť, na kterých zdravotničtí záchranáři budou mohli prokázat nabyté dovednosti a znalosti z oblasti zdravotnického záchranářství a současně si zvýšit svou kvalifikaci. Úkoly na jednotlivých tematických stanovištích se budou týkat širokého rozsahu témat z oblasti zdravotnického záchranářství s přihlédnutím ke zvláštním situacích, spolupráci s ostatními složkami záchranného systému a zejména praktických postupů v situacích hromadných a masových událostí, postupů s pacienty po úrazu, dospělými a dětmi v situaci přímého ohrožení života a zdraví. Všechny záchranářské aktivity budou realizovány podle nejnovějších a platných směrnic z oblasti specializovaných zdravotnických postupů. Díky účasti polských a českých zdravotnických záchranářských týmů toto cvičení přispěje k navázání bližších kontaktů a ke zlepšení koordinace řízení záchranářských týmů v česko-polském příhraničí.

Školení zdravotníků záchranné služby.

Aktivita zahrnuje uspořádání čtyř dvoudenní školení zdravotnického personálu, z toho dvě v Polsku a dvě v Čechách.
Předmětem školení bude například poskytování pomoci v případě ohrožení zdraví nebo života, společná součinnost při poskytování iniciální (přednemocniční) zdravotnické péče personálem zdravotnických záchranných složek ve vybraných případech (akutní zástavy oběhu, těžké úrazy apod.) v rámci školení pořádaných v Polsku je v plánu proškolení personálu záchranných služeb, členů ZZS z Polska a Čech, o správném postupu v případě akutní zástavy krevního oběhu u dospělých a okolností vyskytujících se před a při zástavě oběhu. Diagnóza pacientů s rizikem zástavy krevního oběhu. Identifikace příčin, zavádění opatření předcházejících výskytu zástavy krevního oběhu. Řešení problémů vyskytujících se v situacích doprovázejících zástavu oběhu prvky komunikace s týmem, blízkými pacienta a rozhodovací postupy v akutních situacích. Program povedou instruktoři podle směrnic Evropské resuscitační rady. Intenzívní program kurzu bude zahrnovat přednášky, ukázky, diskuze a praktická cvičení. Hlavním prvkem získávání dovedností jsou cvičení v malých skupinách do osmi osob a provádění scénářů simulovaných na manekýnech uzpůsobených k provádění pokročilých resuscitačních zákroků (např. intravenózní přístup, umělá /přístrojová/ ventilace, intubace, provedení defibrilace). Školení bude ukončené předáním certifikátů.

Pracovní jednání

Během pracovních jednání projektové týmy projednají průběžné záležitostí spojené s realizací projektových aktivit. Plánována jsou tato setkání každých šest měsíců.

Cílovými skupiny projektu:

  1. zdravotnický personál institucí zapojených do projektu, zejména záchranáři a zdravotní sestry zdravotnické záchranné služby. Výsledky projektu budou mít silný vliv na cílové skupiny. Díky realizaci projektových aktivit dojde k prohloubení spolupráce mezi personálem zdravotnických záchranných služeb na obou stranách hranice.
  2. obyvatelé regionu zahrnutého do projektu. Realizace projektových aktivit přispěje ke zvýšení úrovně bezpečnosti obyvatel z oblasti česko-polského příhraničí, zahrnutého do projektových aktivit.