Zdravotnická záchranná služba ve Valbřichu
Zdravotnická záchranná služba ve Valbřichu

Zdravotnická záchranná služba ve Valbřichu

Zdravotnická záchranná služba ve Valbřichu je léčebné zařízení ve smyslu zákona ze dne 15. dubna 2011 o léčebné činnosti (jednotné znění Sbírka zákona z roku 2016, položka 1638 v aktuálním znění), které je provozováno jako samostatné veřejné zdravotnické středisko, jehož zřizovatelem je Dolnoslezské vojvodství.

Sídlem ZZS je město Valbřich (Wałbrzych). Výjezdové posádky, speciální (S, s lékařem) a základní (P, bez lékaře) mají svou základnu ve Valbřichu, ul.  Chrobrego 39 a ul. Ogrodowa 20. ZZS zajišťuje nepřetržitou pohotovost výjezdových týmů určitého typu s cílem zajistit výjezdy k tísňovým voláním a poskytování zdravotnické péče.
Zajištění pohotovosti znamená vytvořit příslušné organizačně-technické podmínky pro co nejrychlejší poskytování zdravotní péče posádkami určitého typu:

 • vybavenými vozidlem, které splňuje požadavky stanovené zvláštními předpisy,                   
 • vybavenými zdravotnickými přístroji namontovanými ve vozidle nebo mobilními v souladu se zvláštními předpisy,
 • v personálním složení, počtu a s kvalifikacemi požadovanými pro daný typ posádky dle zvláštních předpisů,  
 • s kompletní sadou léků a zdravotnických prostředků stanovených zvláštními předpisy.

ZZS ve Valbřichu působí na území města Valbřich a Valbřišského okresu. Toto území zabezpečuje 6 výjezdových týmů: 2 týmy specializované (s lékařem) a 4 základní (bez lékaře).

Cílem zdravotnické záchranné služby je:

 1. poskytování zdravotní péče v místě události v případě nehody, úrazu, porodu, náhlého onemocnění nebo náhlého zhoršení zdravotního stavu ohrožujícího život, v rámci systému státní zdravotnické záchranné služby,
 2. poskytování zdravotní péče s cílem zachování, záchrany, vrácení nebo zlepšení zdraví a další zdravotnické úkony vyplývající z léčebného procesu nebo zvláštních předpisů o pravidlech jejich provádění,

 

K úkolům ZZS patří:

 • provádění zdravotnických záchranných činností společně s dalšími složkami spolupracujícími se systémem státní zdravotnické záchranné služby,
 • organizace a zajištění bezdrátového spojení v oblasti zdravotnické záchranné služby, propojeného s národním systémem při využívání záchranných kanálů v pásmech frekvencí určených pro resort zdravotnictví a kompatibilního se záchrannými složkami jiných resortů,
 • organizace a poskytování neodkladné zdravotní péče v případě živelných pohrom a katastrof a dalších událostí ohrožujících život a zdraví,
 • zajišťování automobilové zdravotnické přepravy,
 • zjišťování a monitorování vyskytujících se ohrožení,
 • pravidelné pozorování a analýza příčin nehod, úrazů a náhlých onemocnění, oznamování příslušným správním orgánům a samosprávě příčin a závěrů a vyhotovování pravidelných vyhodnocení situací na území působnosti a analýz z realizovaných úkolů,
 • organizace školení v oblasti poskytování předlékařské péče,
 • provádění zdravotnických záchranářských úkolů, uvedených v zákoně o státní zdravotnické záchranné službě.
 • poskytování zdravotnické péče na objednávku zdravotnických zařízení a dalších subjektů, včetně zdravotnického zabezpečení hromadných akcí.
 • prevence a propagace zdraví,
 • podíl na přípravě osob k provádění zdravotnické profese a na přípravě osob vykonávajících zdravotnické profese dle pravidel stanovených ve zvláštních předpisech upravujících vzdělávání těchto osob,
 • realizace úkolů pověřených příslušným orgánem souvisejících s civilní obranou, obrannými otázkami a ochranou obyvatel.

S cílem zajištění cílů a úkolů ZZS:

 1. zajišťuje součinnost s jinými subjekty provozujícími léčebnou činnost, jinými subjekty systému státní zdravotnické záchranné služby, institucemi působícími v oblasti ochrany zdraví, občanskými organizacemi a sdruženími,
 2. se může podílet na realizaci úkolů a zdravotních a vědeckých programů objednávaných vědeckými institucemi, závody, občanskými organizacemi, územními samosprávnými celky a dalšími subjekty. 

 

Kontaktní osoba:

Dariusz Lisowski

+48 502 441 810

techniczny@pog999-wb.home.pl